Visie op zorg

“Zorgen voor leerlingen” is een traditie in SASK. We vertrekken vanuit één van de opdrachten van het
katholiek basisonderwijs namelijk: Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg!

Woorden als welbevinden en betrokkenheid zijn voor onze school echte sleutelwoorden. Een kleuter
die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te beleven, te
spelen en te leren valt, is in ontwikkeling.

Als team zijn we er dus voortdurend op gericht om optimale onderwijskansen (= stimulerend
opvoedingsklimaat, doeltreffende aanpak en krachtige leeromgeving) te creëren voor iedereen. We
leggen het accent op het ontdekken en stimuleren van talenten en op het geloof in de groeikracht van
onze kinderen.

Zorg is dus echt een zaak van iedereen! Iedereen die betrokken is bij de kleuters wordt in het
zorgproces opgenomen. We denken hierbij zowel aan klasjuf, turnleerkracht, zorgjuf, directie, ouders
en externe partners. Op die manier willen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van al
onze kinderen verbeteren. We willen doelgericht, systematisch en transparant werken.