Zorg in de klas

Ieder kind heeft recht op een goede, warme basiszorg. Een klasleerkracht dient hierin het meest te
investeren. Kinderen evolueren sprongsgewijs en leerkrachten zijn het best in staat om deze sprongen
in te schatten. We volgen de kleuter op door gericht te observeren en stimuleren. Door actief op zoek
te gaan naar betrokkenheidsverhogende factoren zorgen we voor nog meer leerwinst en vooruitgang.

We hebben aandacht voor het proces dat kinderen doorlopen en zetten het ervaringsgerichte centraal,
met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid.

Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod aan wat er te
beleven, te spelen en te leren valt, is in ontwikkeling. Wanneer een kleuter zich niet goed lijkt te voelen,
niet geboeid kan worden door het klasaanbod of gedurende een langere tijd niet of weinig lijkt te
ontwikkelen, voorziet de kleuterjuf een aantal extra oefenkansen.

Dit kan gebeuren door bepaald materiaal aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden,
door opdrachten te herhalen, door structurerende activiteiten aan te bieden, door stimuleren van
denkontwikkeling, …

Er worden ook regelmatig doelgerichte zorgmomenten binnen de klas georganiseerd. Het
gedifferentieerde aanbod is hier heel belangrijk.