Zorg op school

Met behulp van ons kindvolgsysteem worden de kleuters heel intensief gevolgd.

Net zoals er voor kinderen een plan rond taalontwikkeling, motoriek of rekenvaardigheid wordt
opgestart, kunnen zij ook nood hebben aan ondersteuning op vlak van het socio-emotionele.

Als we weten dat de kalenderleeftijd van een kind niet altijd gelijk loopt met de mentale leeftijd, moeten
we als leerkracht ook zorgzaam reageren op het gedrag van elk kind. Eenzelfde aanpak werkt niet voor
ieder kind.
Door begrip te tonen, erover te praten met kind en ouder, kan spanning bij kinderen in de klas
verminderen en kan vroegtijdige schoolmoeheid beperkt worden. Klasleerkrachten zorgen dus voor
een warm klasklimaat en zetten zo preventief in op zorg.

Ondanks het rijke klasmilieu en de aangepaste activiteiten ondervinden sommige kleuters toch nog
moeilijkheden of hebben sommige kleuters nood aan extra stimulansen. De klasjuf ziet dit, noteert dit
in haar observatiemap en zal remediëren.

Naast de klasjuf heeft onze kleuterschool ook nog een zorgcoördinator. Zij zal, samen met de directie,
het kleuterteam ondersteunen zowel op kind-, leerkracht- als schoolniveau.

Er is regelmatig overleg tussen de zorgcoördinator en de klasjuf waarin kinderen besproken worden.
Zij gaan samen op zoek naar geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker
hebben, maar ook hoe we snel-lerende kinderen meer uitdaging kunnen bieden.

Afhankelijk van de noden gaat de zorgcoördinator ook op een speelse manier oefenen met een groepje
kleuters. Daarnaast coördineert ze ook het overleg tussen CLB, ouders en externe begeleiders
wanneer dit noodzakelijk is.
Ze denkt ook mee over de schoolwerking, de nieuwe ontwikkelingen en hoe we de kwaliteit van ons
onderwijs kunnen behouden en verbeteren.